Ez egy egyedi címsor elem

EUROTRADE CAPITAL
Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. BEVEZETÉS
Az EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2948 Kisigmánd, külterületi hrsz. 068/6., cégjegyzékszám: 11 10 001 666, adószám: 22922166-2-11, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő, EUROTREDE CAPITAL Zrt.), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.eurotradecapital.hu/adatvedelem címen.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg (info@eczrt.hu) nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az EUROTRADE CAPITAL Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 96/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
 • 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK

2.1. Faktoring, forgóeszköz finanszírozási kölcsön nyújtása, beruházási kölcsön nyújtása

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. pénzügyi vállalkozásként faktoring, forgóeszköz finanszírozási kölcsön nyújtása, beruházási kölcsön nyújtása formákban kínál termékeket. A termékek az EUROTRADE CAPITAL Zrt.-vel kötött szerződés alapján vehetők igénybe cégek és egyéni vállalkozók részére.

Az adatkezelés célja: pénzügyi szolgáltatás nyújtása, visszafizetendő pénzeszköz, pénzkölcsön nyújtása: így faktoring, forgóeszköz finanszírozási kölcsön nyújtása, beruházási kölcsön nyújtása. Továbbá az ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése, az adatkezelő és az ügyfél között létrejött pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi tevékenységre vonatkozó szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján a vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése, kockázatkezelés (kockázatelemzés, kockázat-mérséklés, -értékelés), ügyfél-és hitelminősítés, statisztikai elemzés, analitikai modellek építése, profilalkotás, kapcsolattartás, az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
A kezelt adatok köre:
– ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata esetén: családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím, annak hiányában tartózkodási hely, állampolgárság, születési hely, idő, tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e, tulajdonosi érdekeltség jellege, tulajdonosi érdekeltség mértéke;
– kiemelt közszereplő nyilatkozat esetén: nem kiemelt közszereplői minőség, kiemelt közszereplői minőség, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplőhöz közel álló személy, kiemelt közszereplő esetén ennek típusa, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójánál a közeli hozzátartozói viszony jellege, kiemelt közszereplőhöz közel álló személy esetén ennek a viszonynak a típusa;
– ügyfél kapcsolattartója, aláírási joggal rendelkező képviselői, készfizető kezesek, fogyasztónak minősülő kezesek, zálogkötelezettek vagy természetes személy ügyfél esetén: státusz, név, képviselő, beosztása, anyja neve, születési hely, születési idő, cím, e-mail cím, telefonszám, fax, személyi igazolvány szám, személyi igazolvány lejárata, lakcímkártya szám, adóazonosító, állampolgárság, nem, iskolai végzettség, személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, aláírás, egyéb megjegyzés;
– azonosítási adatlap a Pmt. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához magánszemély esetén: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, annak hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa, egyéb okmány megnevezése és ennek számai sorrendben.
– azonosítási adatlap a Pmt. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: név, rövidített név, székhely/külföldi székhelyű vállalkozás estén magyarországi fióktelep, főtevékenység, képviseletre jogosultak neve, és beosztása, kézbesítési megbízottjának azonosításra alkalmas adatai, cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma, adószáma.

Az adatok törlésének határideje:

 • az elutasított finanszírozási kérelmekhez kapcsolódószemélyes adatokat haladéktalanul törli az adatkezelő;
 • minden adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően, a finanszírozás lezárultától számított nyolc év.

Adattovábbítás:

 • név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány szám/útlevél szám, lakcím, szerződés típusa, száma, megkötésének, lejáratának időpontja, ügyféli minőség, finanszírozott összeg és devizaneme, törlesztés összege és devizaneme, törlesztés módja, gyakorisága a központi hitelinformációs rendszert üzemeltető Bisz Zrt. (1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.) felé,
 • személyes és szerződésre vonatkozó adatok a Hpt. 161-164. §-okban felsorolt adatkezelők felé.

Az adattovábbítás jogalapja: KHR tv. 5. § (2) bekezdése, illetve a Hpt. 161-164. §.

Adatfeldolgozók:
Az adatkezelő a rendszergazdai feladatok és a postázás céljából adatfeldolgozói megbízási szerződés alapján adatfeldolgozót vesz igénybe. A rendszergazdai feladatokat és a postázást az Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2854 Dad, Fő u. 54., cégjegyzékszám: 11 09 001429, adószám: 10448979-2-11, a továbbiakban: „anyacég”) végzi.

Az EURTRADE CAPITAL Zrt. egyéb adatkezelései

2.2.

Az Adatkezelő weboldalán kezelt személyes adatok, tárolása elektronikusan a weboldal üzemeltetője (Vieeye Online Marketing Kft.) tárhelyén történik az informatikai biztonsági szabályzata, általános szerződési feltétele és az adatvédelmi szabályzata szerint.

Adattovábbítás, továbbított adatok köre:

Az Adatkezelő személyes adatokat, mint név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolatfelvétel miatt kezel. Csak akkor történik adat továbbítás harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelmű – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárulását adja, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad – ha csak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Adattovábbítás az érintett hozzájárulása nélkül nem végezhető, kivéve hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése esetén harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett weboldalon szereplő adatokat

Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban Adatfeldolgozót vesz igénybe.

Cég neve: Vieeye Online Marketing Kft.
Székhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 17/A
Adószám: 23087471-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-185120
E-mail: info@vieeye.hu
Weboldal: https://vieeye.hu/
Ügyvezető: Gerzsó Márk

2.3. Süti (Cookie) irányelv

Annak érdekében, hogy a weboldalt egyszerűbben használhassa adatfájlokat helyezünk el a számítógépén vagy mobileszközén, ezeket hívják sütiknek, cookie-nak.

Segítségükkel lehetővé válik, hogy a weboldal tárolja a felhasználó beállításait egy bizonyos ideig, így nem kell minden információt minden egyes alkalommal megadnia, amikor újra ellátogat a weboldalra.

A sütiket a weboldal felhasználói élményének javítása érdekében használjuk, hogy a weboldal „emlékezzen” a látogatóra, a munkamenet időtartalmára (munkamenet sütik) vagy a későbbi ismételt látogatások eseteire (maradandó sütik).

A sütik célja, hogy segítsék az oldalak közötti hatékony navigációt, tárolja a beállításokat. A sütik használata nélkül a weboldal minden egyes belépéskor új látogatóként kezelne mindenkit.

A sütik többek között két forrásból származhatnak. Egy részük a saját sütik melyeket mi helyezünk el, a másik részük a harmadik fél sütije, ami követi a belépőt több weboldalon keresztül például közösségi média sütik, (például a YouTube vagy a Facebook sütik) melyek információkat gyűjtenek a közösségi oldalak használatról, megosztásokról.

Az alapvető sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, mely nélkül egyes funkciók nem működnének.

Analitikai sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat, ezáltal segítséget nyújtanak a működés javításában.

A sütikről leiratkozhat, megtilthatja a böngészőjének, hogy gyűjtse őket, viszont a sütik blokkolásával vagy törlésével a weboldal egyes részeit nem tudja elérni, vagy bizonyos funkciók nem fognak megfelelően működni.

2.4. Elektronikus megfigyelőrendszer

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. külön elektronikus megfigyelőrendszert nem működtet. Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. az anyacég telephelyén található, itt az anyacég működtet kamerarendszert és a portaszolgálaton keresztül a céghez érkező ügyfelek adatait rögzítik. Bővebb tájékoztatást ld. az anyacég oldalán.

2.5. Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóan megadott, illetve a honlapon elhelyezett, elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az ügylet lezárultától számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

2.6. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. az adatokat megfelelő intézkedéssel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos adatok.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2948 Kisigmánd, külterületi hrsz. 068/6.
Cégjegyzékszám: 11 10 001 666
A bejegyző bíróság megnevezése:
Adószám: 22922166-2-11
Telefonszám: +36-34/55-66-44
E-mail: info@eczrt.hu

5. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatok kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog:
Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adtok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adtok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az EUROTRADE CAPITAL Zrt. elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az EUROTRADE CAPITAL Zrt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az EUROTRADE CAPITAL Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az EUROTRADE CAPITAL Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítés érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az EUROTRADE CAPITAL Zrt. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés, és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelőséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelőséggel tartozik a teljes kárét.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz:
Amennyiben az EUROTRADE CAPITAL Zrt. adatkezelésével problémája van és azt az adatkezelő nem orvosolta, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Fax: 06 – 1- 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

 

 

Süti kezelés:

 A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalók miatt alábbi weboldalakon tájékozódhat:

Google Analytics Cookie-k

 Facebook Cookie-k

 • https://www.facebook.com/help/cookies/
Alapvető sütik – Ezek a sütik biztosítják a Weboldal és szolgáltatásainak megfelelő működését. E sütik nélkül Weboldalunk egyes funkciói nem működnének.
Név Leírás
__cq_seg Szegmentált információkat tartalmazó süti, amely segít személyre szabott keresést biztosítani
__cqact A böngészőtevékenység sorát az elküldésig tároló süti.
__cqsviews A legutóbbi keresési eredményekben szereplő termékeket elküldésig tároló süti.
__cqcviews  A legutóbb megtekintett kategóriában szereplő termékeket elküldésig tároló süti.
_ga Egyedi azonosító regisztrálására használt sütemény, amely statisztikai adatokat generál a Weboldal felhasználó általi használatáról.
__cq_uuid A Weboldal teljesítményének mérésére és javítására, valamint a Weboldal tartalmának személyre szabásának támogatására használt süti.
__cq_bc A Weboldal teljesítményének mérésére és javítására, valamint a Weboldal tartalmának személyre szabásának támogatására használt süti.
cqcid A Weboldal teljesítményének mérésére és javítására, valamint a Weboldal tartalmának személyre szabásának támogatására használt süti.
__cq_bc A tevékenység előzményeit, például a vásárló által használt legutóbbi 10 terméket tároló süti.
cq.viewReco A legutoljára megtekintett javaslatok tárolására használt süti.
cq.viewSearch A legutolsó keresési eredményekben szereplő termékek tárolására használt süti.
cq.viewCategory A legutoljára megtekintett kategória oldal tárolására használt süti.
_gid Egyedi azonosító regisztrálására használt sütemény, amely statisztikai adatokat generál a Weboldal felhasználó általi használatáról.
dwac_* Analitikai célból adatokat tároló süti.
dwpersonalization_* A felhasználó A/B tesztcsoportban történő részvételét elemzési célból nyomon követő süti.
dwsourcecode_* Kampányok és társított nyomkövetés forráskódját tároló süti.
__utma A Google által használt süti, amely biztosítja, hogy a Weboldal többszöri látogatása ugyanahhoz a(z egyedi) látogatóhoz legyen tárolva.
__utmb A Google által használt süti, amely időbélyegzőt tárol arról az időpontról, amikor a felhasználó meglátogatja a Weboldalt.
__utmc A Google által használt süti, amely időbélyegzőt tárol arról az időpontról, amikor a felhasználó elhagyja a Weboldalt.
__utmz A Google által használt süti, amely nyomon követi, honnan jött a látogató, mely keresőmotort használta, milyen kulcsszavakat használt, és a világ mely pontjáról látogatott a Weboldalra.
__utmv A Google által egyedi kimutatási szegmensekhez használt süti.
collect Pixel, amely a Google Analytics számára küld adatokat a látogató készülékéről és magatartásáról, és követi a látogatót készülékeken és marketingcsatornákon keresztül.

 

Célzó és hirdetési sütik – Ezeket általában arra használják, hogy az Önnek megjelenített hirdetések jobban kapcsolódjanak személyes érdeklődési köréhez
Név Leírás
Scarab.profile Az oldalon személyre szabott termékjavaslatok megjelenítéséhez használt süti.
Scarab.visitor Az oldalon személyre szabott termékjavaslatok megjelenítéséhez használt süti.
scarab.mayViewed Az ügyfél viselkedését azonosító süti, amely segít személyre szabott e-mail élményt kínálni, valamint hirdetéseket a korábbi viselkedés és a preferenciák alapján.
fr A Facebook által egy sor (célzott) hirdetési termék, például valós idejű licitek külső hirdetőktől, kézbesítésére használt süti.
AA003 A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
MUIDB A látogatók több látogatásáról, több weboldalról adatokat regisztráló süti, mellyel lehetővé válik a weboldalakon megjelenő hirdetések hatékonyságának mérése.
PREF A Google által egyedi azonosító regisztrálására használt sütemény, amely statisztikai adatokat generál arról, hogy a felhasználó miként használja a YouTube videókat különböző weboldalakon.
vuid A Vimeo által elemzési célú nyomkövetési adatok gyűjtésére használt süti a Weboldalunkra beágyazott videókhoz.
uuid A hirdetések relevanciájának optimalizálására használt süti, amely a látogatók adatait gyűjti több weboldalról.
ATN Célzott hirdetések viselkedési profil és földrajzi hely alapján történő megjelenítésére szolgáló süti.
_gcl_au A Google AdSense által használt süti a hirdetési hatékonysággal végzett kísérletekhez a szolgáltatásaikat használó weboldalakon keresztül.
_fbp A Facebook által egy sor hirdetési termék, például valós idejű licitek külső hirdetőktől, kézbesítésére használt süti.
SID A Google által használt süti, amely a látogatók munkamenet-azonosítóit tárolja.
HSID A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
APISID A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
SAPISID A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
SSID A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
demographics A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
VISITOR_INFO1_LIVE A YouTube által a felhasználó videointerfészének meghatározására használt süti.
LOGIN_INFO A YouTube által elemzési célú nyomkövetési adatok gyűjtésére használt süti a weboldalon beágyazott videókhoz.
GPS Célzott hirdetések földrajzi hely alapján történő megjelenítésére szolgáló süti.
YSC A YouTube videoszolgáltatása által a beágyazott YouTube videókat tartalmazó oldalakon használt süti.
Ads/ga-audiences A Google AdWords által használt pixel az olyan látogatók ismételt bevonásához, akik a látogató weboldalakon keresztül nyomon követett online viselkedése alapján nagy valószínűséggel vásárlóvá válhatnak.
tr A Facebook által egy sor (célzott) hirdetési termék, például valós idejű licitek külső hirdetőktől, kézbesítésére használt pixel.

Kapcsolat

  +36 34 55-66-44